Mgr. Ing. Petr Zatloukal, advokát

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

magisterské vzdělání právnické – PrF MU v Brně, obor Právo a právní věda

Profesní praxe

2008 – 2011

Město Kyjov, právník

tvorba, připomínkování a kontrola smluvních aktů, příprava žalob, replik, zastupování v soudních a správních řízeních, vedení právní agendy, normotvorba obce, monitoring aktuálního legislativního vývoje, vymáhání pohledávek, problematika zadávání veřejných zakázek, právní podpora při činnosti městského úřadu, právo duševního vlastnictví, tajemník kontrolního výboru

2011 – 2013

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sekce veřejných zakázek

postupně na pozicích expert veřejných zakázek, hlavní expert veřejných zakázek a ředitel odboru monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu, přezkum postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv, kontrola zadávacích dokumentací, metodická podpora zadavatelům v souvislosti s problematikou veřejných zakázek a koncesí, přednášková činnost, spoluautor metodiky ÚOHS.

2013 – 2018

advokátní koncipient – Advokátní kancelář Tinthoferová

agenda související s veřejnými zakázkami, zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelem dotací, finančními úřady, realizace zadávacích řízení, audit veřejných zakázek, zpracování stanovisek pro poskytovatele dotace, zpracování vyjádření ke správním úřadům a soudům, přednášková činnost k oblasti zadávání veřejných zakázek, daňové a trestní právo

Vedoucí týmu auditu a kontroly veřejných zakázek a dotačních projektů v advokátní kanceláři Tinthoferová

2018 – dosud

samostatný advokát

Člen autorského kolektivu pro komentář k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro nakladatelství Leges s.r.o. a Atlas consulting spol. s r.o, autor vybraných komentovaných ustanovení zákona.

Generální praxe advokáta se zaměřením na:

 • kompletní problematiku práva veřejných zakázek, zastupování klientů ve správních a soudních řízení v kontextu veřejného zadávání, administrace zadávacích řízení, audit veřejných zakázek, příprava nabídek do zadávacích řízení pro zahraniční subjekty
 • obchodní právo, spory ze smluv o dílo, právo společností, zápisy do obchodního rejstříku
 • právo hospodářské soutěže, bid rigging,
 • kompletní právní poradenství municipalitám a školním institucím
 • kompletní právo nemovitostí (příprava developerských projektů, příprava investičních a výstavbových smluv mezi soukromým a veřejným sektorem, kupní, darovací a směnné smlouvy, nájemní smlouvy, apod.), řešení sporných hranic pozemků, zastupování před Katastrem nemovitostí ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • vymáhání pohledávek pro veřejné i soukromé subjekty (zastupování, konzultace, zpracování předžalobní výzvy, návrhu na vydání platebního rozkazu, soudní a exekuční řízení).
 • Daňové právo (konzultace, zastupování před finančními úřady a soudy, spolupráce s daňovými poradci)
 • Trestní právo (se zaměřením na daňovou a hospodářskou kriminalitu a veřejný sektor)
 • GDPR agenda, pověřenec GDPR, problematika poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • IT právo (licenční smlouvy, podlicenční smlouvy, zápisy a zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví)
 • Stavební právo a územní plánování, zastupování před stavebními úřady a dalšími správními orgány

Přednášková činnost – témata:

 • Veřejné zadávání
 • Trestněprávní konsekvence procesu zadávání veřejných zakázek

Daňové a trestní řízení u příjemce dotace

 • Elektronizace ve veřejném sektoru
 • Práva a povinnosti starosty, členů zastupitelstva, rady a členů výborů územních celků
 • Spory ze smlouvy o dílo
 • GDPR, ochrana osobních údajů a poskytování informací veřejnými subjekty

Vybraná publikační činnost:

Quo vadis, aneb 36 změn zákona o veřejných zakáz | epravo.cz

Uveřejňovací povinnost při zadávání veřejných za | epravo.cz

Problematika dělení při zadávání veřejných zakáz | epravo.cz

Výjimka in-house při zadávání veřejných zakázek | epravo.cz

Náležitosti subdodavatelské smlouvy při prokazov | epravo.cz

Časový rámec jednání o nabídkách v jednacím říze | epravo.cz

Rozšíří nové zadávací směrnice malým a středním | epravo.cz

Veřejné služby v přepravě cestujících, aneb možn | epravo.cz

Vymezení předmětu veřejné zakázky aneb nebezpečí | epravo.cz

Jakým způsobem stanovit předpokládanou hodnotu k | epravo.cz